Rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Liikuntakeskus Active Oy (Y-tunnus 1861542-5)
 2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
  Minna Lövgren
  p. 040-5657797
  minna.lovgren(a)movetladies.fi
  Liikuntakeskus Active Oy
  Kurjenmäenkatu 3
  20700 Turku
  info(a)movetstudio.fi
 3. Rekisterin nimi
  • a) Asiakasrekisteri
  • b) Markkinointi- ja viestintärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
  • a) Asiakasrekisteriä käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin ja
   kehittämiseen, palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen, sekä kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Lisäksi
   henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä
   markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin
   liittyvissä tarkoituksissa.
  • b) Markkinointirekisteriä käytetään yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin henkilöille, jotka eivät ole yrityksen
   asiakkaita, mutta antaneet suostumuksen henkilötietojensa käyttämiseen rekisterinpitäjän markkinointiviestintää varten.
   Markkinointirekisteriin annettujen tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Asiakkaalla on molempien
   rekistereiden osalta oikeus kieltää henkilötietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää
   hänelle kohdistettu suoramarkkinointi milloin vain. Tästä tulee ilmoittaa keskukseen sekä rekisteristä vastaavalle kts. yllä.
  • Oikeusperusteet
   EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2018 mukaiset perusteet
   Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
   Rikoslaki 19.12.1889/39
 5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)
  Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
  • a) Asiakasrekisteri
   Käsittelemme seuraavia tietoja
   • Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen / toisen
    maksajan tiedot
   • Asiakkaan ostamat ja/tai tilaamat palvelut
   • Maksureskontra
   • Palvelun käyttöä, yksilö-, duo tai pienryhmäohjauksessa/- valmennuksessa tarvittavat oleelliset kuntoiluun
    vaikuttavien terveystietojen käsittely asiakkaan liikuntaturvallisuuden takaamiseksi.
  • b) Markkinointi- ja viestintärekisteri
   Käsittelemme edellä mainittuja henkilötietoja pois lukien henkilötunnus ja lisäksi saatamme pyytää antamaan
   seuraavista tunnistetiedoista:
   • ikä tai syntymävuosi
   • sukupuoli
 6. Rekisterinpitäjän ylläpitojärjestelmät
  • a) Asiakasrekisteri
   • DL-Prime
   • Tehden
   • Trainero
  • b) Markkinointi- ja viestintärekisteri
   • DL-Prime
   • Tehden
   • Trainero
   • Paytrail (verkkomaksut)
   • WooCommerce (verkkokauppa)
   • Google WorkSpace (pilvipalvelut), Youtube
   • Mautic-ohjelmisto (uutiskirjeet)
   • Facebook, Instagram
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan
  lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön
  välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä
  velvollisuuksiaan. Markkinointi- ja viestintärekisteriin kerätään tietoja myös ulkopuolisista palveluista tai sovelluksista,
  kuten Facebook, Instagram, muut sosiaalisen median kanavat, Mautic-viestintäohjelmisto, Youtube, mahdolliset messut
  ja tapahtumat, asiakastapaamiset, yhteistyökumppanit.
 8. Henkilötietojen säilytysaika
  Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin
  alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta
  arvioidaan kolmen vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viiden
  vuoden kuluttua sen jälkeen, mikäli kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja
  asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään
  kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten
  käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen
  varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai
  oikaistaan viipymättä.
 9. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan kirjallista hyväksymistä, lukuun ottamatta lakiin
  perustuvia viranomaismääräysten mukaisia tietoja/pyyntöjä.
 10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 11. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä
  vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla. Palvelin
  on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on
  suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvatoimialan käyttämillä yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla.
  Rekisterinpitäjän työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen
  käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 12. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisterissä olevalla a) / b) henkilöllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin, tarkistaa rekisteriin
  tallennetut tietonsa ja pyytää niiden oikaisemista tai poistamista, taikka käsittelyn rajoittamista tai oikeutta siirtää tiedot
  järjestelmästä toiseen. Rekisterin pitäjä voi pyytää esittäjältä henkilöllisyyden todentamista varmistuakseen, että pyydetyt
  tiedot osoitetaan oikealle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisterin pitäjä poistaa tietosi,
mikäli ei ole velvoitettu säilyttämään niitä muun lainsäädännön määrääminä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(kuukauden kuluessa pyynnöstä).